دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان دشتستان به ریاست آقای زراعتگر معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری در ساعت 8.30 صبح روز 15/9/1394 در سالن اجتماعات با حضور کلیه اعضاء با دستور کار بررسی و پیگیری فرایند جمع آوری اطلاعات ولادت و فوت و صدور گواهی ، گزارشی از وضعیت ثبت وقایع حیاتی در شهرستان ، تجزیه و تحلیل آمار جمعیتی و گزارشی از درصدهای پوشش واجدین شرایط اخذ کارت هوشمند ملی تشکیل شد .

در این جلسه مرتضی ایزدی رئیس ثبت احوال دشتستان مطالب خود را در دو محور اهمیت ثبت وقایع حیاتی و صدور کارت هوشمند ملی معطوف داشت و گزارشی از وضعیت ثبت ولادت و فوت ، مقایسه آمار 8 ماهه وقایع حیاتی سال 94 و 93 در شهرستان ارائه نمود و سایر اعضاء دیدگاههای خود را برای بهبود وضعیت ثبت وقایع در مهلت های قانونی به جلسه ارائه نمودند .

در پایان ، رئیس جلسه از همه اعضاء خواست تا با تعامل و همکاری بین بخشی با ثبت احوال، آمار جمعیت شهرستان بروز و قابل استناد در همه برنامه ریزی ها باشد.