در جلسه اي كه به منظور بررسي مسائل جوانان در فرمانداري دشتستان ساعت 9 صبح روز يكشنبه 17 مرداد با حضور اعضاي شوراي فرهنگ عمومي برگزار شد رئيس اداره ثبت احوال دشتستان به تجزيه و تحليل آمار وقايع حياتي خصوصا آمار ازدواج و طلاق و مبحث تحليلي نرخ جايگزيني جمعيت پايه در شهرستان پرداخت.