در روز دوشنبه 94/3/25 رئيس اداره حراست اداره كل ثبت احوال استان به همراه رئيس اداره شهرستان از 4 دفتر پيشخوان شهرستان دشتستان بازديد و روند فعاليت آنها مورد بررسي قرار گرفت و نكات مهم و حراستي و امنيتي را براي آنها تشريح نمود و مديران دفاتر مشكلات و مسائل خود را عنوان و راهكارهاي مناسب براي سهولت انجام كار مردم اتخاذ گرديد.