مورخ 1398/02/31 جلسه شوراي هماهنگي ثبت احوال در ارديبهشت ماه 1398 با حضور فرماندار محترم و اعضاي شبكه اعلام در فرمانداري تشكيل شد.

در اين جلسه فرماندار به نقش حاكميتي ثبت احوال و اهميت آمار انساني در برنامه ريزي كشور پرداخت.

مرتضي ايزدي رئيس ثبت احوال دشتستان به تجزيه و تحليل آمار حياتي شهرستان و استان و روز جمعيت مطالبي ارائه دادند و در پايان مصوباتي در خصوص ثبت بموقع وقايع حياتي و همكاري بيشتر اعضاي شبكه اعلام به ثبت احوال تصويب شد.

 پنجشنبه مورخ 1398/02/19 مدير كل اداره ثبت احوال استان بوشهر و رئيس اداره شهرستان دشتستان با رئيس دانشگاه علوم پزشكي ديدار كردند.

در اين ديدار ضمن همكاري دوجانبه در خصوص  تعامل و هم انديشي ثبت وقايع در مهلت قانوني تاكيد و راهكارهايي جهت پيشبرد اهداف خود ارائه نمودند..

مورخ 1398/02/09 جلسه كميته اجرايي با حضور رؤساي ادارات دشتستان‏‏ و سعداباد و شبانكاره برگزارگرديد.

در اين جلسه كه كاركنان اداره ثبت احوال دشتستان هم حضور داشتند آقاي ايزدي  با تاكيد بر تعامل بين رؤساي ادارات و استفاده از تجربيات يكديگر  جهت ‏‎ تسهيل  در انجام امور ارباب رجوع را گوشزد و مورد توجه قرار دادند.

همچنين از كليه افراد حاضر كوشش در ارتقاء رتبه دشتستان در طرح پوشش وقايع حياتي و در نظر گرفتن همه جانبه تكريم ارباب رجوع و پيگيري جدي در اين امر را خواستار شد.

در آخر با توجه به اخذ 1280 درخواست كارت هوشمند ملي و پوشش مناسب تفاهم نامه با اداره آموزش و پرورش توسط دفتر پيشخوان اقاي احمدي از وي تقدير و تشكر نمودند و از ديدار با روساي ادارات بوشهر و تنگستان  در اينده نزديك  خبر داد.