روز چهارشنبه مورخ 1398/05/16 جلسه كميته اجرايي ماهانه ثبت احوال دشتستان با دستور كار بررسي اجراي برنامه هاي سند راهبردي سال 98 و مصوبات حلسه شوراي اداري روساي ادارات استان بوشهر با حضور رئيس و كاركنان تشكيل شد.

 

روز دوشنبه مورخ 1398/05/14 مراسم بزرگداشت يادواره شهداي والفجر 2 با حضور مردم و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و سردار اسدي در دشتستان برگزار گرديد.

روز سه شنبه مورخ 21/03/1398 تيم سياري بسيج ملي كنترل فشارخون بالا براي ارائه خدمات به كاركنان و مراجعين در اداره ثبت احوال مستقر و خدمات سلامتي افراد ارائه گرديد.

 

 

مورخ 1398/02/31 جلسه شوراي هماهنگي ثبت احوال در ارديبهشت ماه 1398 با حضور فرماندار محترم و اعضاي شبكه اعلام در فرمانداري تشكيل شد.

در اين جلسه فرماندار به نقش حاكميتي ثبت احوال و اهميت آمار انساني در برنامه ريزي كشور پرداخت.

مرتضي ايزدي رئيس ثبت احوال دشتستان به تجزيه و تحليل آمار حياتي شهرستان و استان و روز جمعيت مطالبي ارائه دادند و در پايان مصوباتي در خصوص ثبت بموقع وقايع حياتي و همكاري بيشتر اعضاي شبكه اعلام به ثبت احوال تصويب شد.